card

Best way properties

Best way properties нь хамтран ажиллагч байгууллага, хувь хүмүүсийн худалдаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээний обьект болон талбай, орон сууцны төслийн борлуулалтыг өөрсдийн олон жилийн туршид хуримтлуулсан дадлага туршлага болон мэдээллийн санд тулгуурлан үйлчилгээ үзүүлж байна.

Бид байгуулагдаад удаагүй ч дотоод, гадаадын 30 гаруй иргэн аж ахуй нэгжтэй үл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулалт болон түүнтэй холбоотой борлуулалтын асуудлыг шуурхай шийдвэрлэж, үйлчилгээ үзүүлж байна.

www.bestway.mn